آریا سیستم   فروش: 43489149 | پشتیبانی: 43489148

SEARCH
خدمات و پشتیبانی
ترتیب نمایش تعداد
01 پشتیبانی طلایی سه ساله
01
پشتیبانی طلایی سه ساله
02 پشتیبانی طلایی دو ساله
02
پشتیبانی طلایی دو ساله
03 پشتیبانی طلایی یکساله
03
پشتیبانی طلایی یکساله
04 پشتیبانی طلایی شش ماهه
04
پشتیبانی طلایی شش ماهه
05 پشتیبانی طلایی سه ماهه
05
پشتیبانی طلایی سه ماهه
06 پشتیبانی نقره ایی یکساله
06
پشتیبانی نقره ایی یکساله
07 پشتیبانی نقره ایی شش ماهه
07
پشتیبانی نقره ایی شش ماهه
08 پشتیبانی نقره ایی سه ماهه
08
پشتیبانی نقره ایی سه ماهه
09 پشتیبانی برنزی یکساله
09
پشتیبانی برنزی یکساله
10 پشتیبانی برنزی شش ماهه
10
پشتیبانی برنزی شش ماهه
11 پنل ارسال SMS خط 021
11
پنل ارسال SMS خط 021
1,500,000 ریال
12 پنل ارسال SMS خط3000
12
پنل ارسال SMS خط3000
1,600,000 ریال
13 شارژ 10.000 عدد پیامک
13
شارژ 10.000 عدد پیامک
1,800,000 ریال
14 شارژ 30.000 عدد پیامک
14
شارژ 30.000 عدد پیامک
5,100,000 ریال
15 شارژ 50.000 عدد پیامک
15
شارژ 50.000 عدد پیامک
8,700,000 ریال
16 شارژ 100.000 عدد پیامک
16
شارژ 100.000 عدد پیامک
15,900,000 ریال