آریا سیستم   فروش: 43489149 | پشتیبانی: 95118373

SEARCH
لیبل | ریبون | تگ | کارت | برچسب | رول حرارتی | فیش 8 سانتی رنگی | مواد مصرفی

رول حرارتی 300 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band خردسا
Z-Band نوزاد سفید

کاغذ حرارتی ZBAND بیمارستانی مخصوص توزاد
کد
رول حرارتی

رول حرارتی 300 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band خردسا Z-Band نوزاد سفید

رول حرارتی 300 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band خردسال سفید

مستندات محصول

Thermal roll
رول حرارتی 300 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band خردسال سفید
Download
thermal roll and printer
پرینتر حرارتی 300 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band خردسال سفید
Download